Demonstrationsprojekt

Museet blev i 2011 bevilliget penge til gennemførsel af et demonstrationsprojekt med projekt titlen:

Demonstrationsprojekt bevarelse og benyttelse af gamle korn- og plantetyper på landbrugsmuseet Hessel.

Pengene blev bevilliget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri.

Projektet løb over 3 år, og  startede i marts 2011. Første aktivitet var et pode kursus, hvortil der var en stor tilslutning med folk på ventelisten, kurset blev gentaget i 2012.

Frugthaven

Formålet med kurset var at udbrede kendskabet til hvordan man laver sit eget frugttræ, samt få podet nogle træer til Hessels egen frugtplantage, som hovedsagelig skal bestå af lokal indsamlede frugt arter, såsom æbler, pærer, kirsebær, stikkelsbær, brombær, hasselnødder, kræger samt humle.

De ca. 60 podninger af forskellige indsamlede podekviste som blev lavet i såvel 2011 som 2012, resulterede ikke i tilsvarende antal træer til udplantning. For nogles vedkommende var podekvist og grundstamme aldrig groet sammen, andre havde ikke kunnet over vintre eller var gået ud i løbet af sommeren. Podninger som blev lavet i 2013 og som  lykkedes, blev plantet ud i efteråret 2013.

Frugthaven som blev etableret i 2012 er under stadig udbygning, idet der dengang blev  plantet ca. halvdelen af de træer og buske, som der er plads til, så arbejdet med at indsamle træer og buske fortsætter. I 2013 blev der podet nye træer, som blev udplantet til efteråret. Der var flere spændende iblandt de podninger, som blev foretaget i året – der blev bl.a. podet en blomme som kommer fra Skagen museum. Hvem ved om det er et træ, som de kendte Skagens malere har nydt frugten af!

Lokalisering og indsamling af kræger  resulterede i 2013 i, at der blev plantet  5-10 stk.

I 2013 var der ganske få frugter på træerne. Af de indkøbte kendte sorter var der enkelte der gik ud, disse vil blive erstattet af nye træer.

Der er i 2013 plantet 2 stk. humle hvoraf den ene er gået ud, men er blevet genplantet. Der er dermed skabt grundlag for grundmaterialet for fremstilling af den nye Hessel øl!

Arbejdet med indsamling af podekviste fortsatte i 2014, indtil der er fyldt op i frugthaven, hvor der er plads til ca. 125 træer og buske ialt.

Vi har erfaret at der skal etableres noget mere læ, hvilket vil blive gjort i samarbejde med Vesthimmerlands kommune. Der vil blive anvendt træer og buske som passer ind i landskabet

Museet er stadig meget interesseret i at få henvendelse om hvor der findes gode interessante frugttræer af alle mulige slags.

På nuværende tidspunkt (2015) mangler vi kun ca. 15 træer og buske.

Demonstrationsmarken

For korn arterne er det en videreførelse af Hessels Førsøgsmark fra 2010, samt en anskaffelse af nye gamle sorter, som for alles vedkommer er sorter der er hentet ud af den nordiske genbank.

Såningen af de gamle kornsorter på Hessel blev overstået  i løbet af 2013. Der var i det år to vårhvede sorter som var sået på et noget større areal, end der tidligere havde været. Det var meningen, at der for begge sorters vedkommende skulle laves nogle undersøgelser efter høst for deres bage egenskaber, som forhåbentlig ville resultere i, at de fremover kunne anvendes som brødhvede. For såvel byg som havre var der tale om de samme sorter, som de foregående år.

Der udover var der i 2013 kommet to nye vårrug samt 8 vårhvede til listen over gamle kornsorter. De nye sorter kom alle fra den nordiske genbank, og da det var meget små portioner, der blev sået, blev alle sorterne sået i en række på ca. 2 m. og det var så hensigtien at opformere dem. Med tiden kan der foretages analyser og undersøgelser af deres dyrkningsmæssige egenskaber.

Der blev  endvidere sået Emmer, Enkorn og Spelt.

Som tidligere år er der såvel sået  roer som sat kartofler, så det er et stort udvalg af de gamle kendte afgrøder, som har været dyrket i dansk landbrug, som findes på forsøgsmarken ved Hessel.

Sæsonen med Demonstrationsprojektet, som er støttet af FødevareErhverv, sluttede i efteråret 2013.

Kornet blev høstet, renset og tørret. Udbytterne kunne ikke stå mål med 2012, men var væsentlig lavere. Årsagen må være den mindre nedbør, for angreb af skadedyr og sygdomme var ikke været et problem som påvirkede udbyttet.

Der var for byg og havre den samme størrelse på parcellerne som tidligere år  – 10m2,

Der blev for nogle af bygsorterne lavet analyser for deres egnethed til maltning.

Vårrug og de to hvedesorter havde haft en størrelse, så vi i det år høstede så meget, at vi kunne få lavet undersøgelser af kornet for deres bage egenskaber hos bageriet Aurion for vårhvedens vedkommende.

Fra 2013 og fremover har rugen, som indgår i aktiviteterne på høstdagen, været en del af projektet, og vi fik lavet en aftale med Farsø bageri om at der skulle laves et ”Hessel rugbrød”. Et rugbrød som  bageren kom og solgte  til Gammel Jul, og som var hurtigt udsolgt!

Foruden de ovennævnte har der været 2 vårrug samt 8 vårhvede sorter, som vi har få fra den nordiske genbank, for disse sorter har mængden af kerner rakt til en række på 2m, så der går nogle år før der er korn at lave undersøgelser på

Der har været op til 27 parceller i Forsøgsmarken som er fordelt på havresorter, byg sorter, vårrug, vårhvede, spindhør, roer, samt der har været  1 parcel med roer til frø.